Roczny program pracy

Drukuj Email

ROCZNY PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

PROGRAM  PRACY  ZAWIERA:

CEL PRIORYTETOWY

Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

CELE

1.       Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.

2.       Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.

3.       Rozwijanie sprawności ruchowej.

4.       Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY – STANDARTY OSIĄGNIĘĆ

 Dzieci:

·         aktywnie uczestniczą w zajęciach dotyczących zdrowego żywienia i sprawności ruchowej radzenia sobie z nimi, potrafią wyrazić swoje emocje poprzez różne formy aktywności: muzyczną, ruchową;

·         odczuwają potrzebę rozmowy na temat wygranej, przegranej – emocje pozytywne i negatywne;

·         kształtują umiejętność radzenia sobie z emocjami;

·         prawidłowo posługują się przyborami ruchowymi;

·         prezentują swoje umiejętności sportowe w zabawach ruchowo – tanecznych;

·         integrują się w toku wspólnych zabaw;

·         kształtują wzajemny szacunek do siebie;

·         potrafią okazać uczucia pozytywne i negatywne w sposób społecznie pożądany;

·         uświadamiają sobie przyczynę zdrowego żywienia;

·         wykazują zainteresowanie sportem;

·         dostrzegają walory zabaw ruchowych.

KRYTERIA SUKCESU – WSKAŹNIKI STANDARDÓW

 Dzieci:

·         zachowują się zgodnie z przyjętymi normami i mają świadomość konieczności przestrzegania ich;

·         biorą udział w różnorodnych zabawach proponowanych przez nauczyciela, wykazują inicjatywę w zabawie i bawią się zgodnie;

·         rozładowują nagromadzone emocje w sposób akceptowany przez nauczycieli i rówieśników;

·         potrafią wykorzystywać zabawy ruchowe w różnych sytuacjach i zajęciach;

·         potrafią wykorzystać muzykę i ruch w improwizacjach zabawowych;

·         uczestniczą w konkursach i quizach;

·         uczestniczą w zabawach i zajęciach zmierzających do rozwijania sprawności ruchowych;

·         tworzą własne zabawy i konkurencje ruchowe.

 

 

OPERACJE  SZCZEGÓŁOWE

 I  Praca z wychowankiem

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

Sposoby ewaluacji

1.    

Podtrzymywanie dotychczasowych działań – woda do picia w każdej grupie w ciągłym dostępie – upowszechnienie idei picia wody jako cenny składnik diety

Nauczycielki poszczególnych grup, intendent, dyrektor

cały rok

analiza dzienników żywieniowych

2.    

Wprowadzenie organizacji dni warzyw i owoców organizowanie zabaw dla dzieci z całego przedszkola według opracowanych scenariuszy.

Nauczycielki grup Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza wraz
z pomocami dydaktycznymi:

G. Szewczyk
M. Wittek

3 razy w roku szkolnym

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

scenariusze

3.    

Wyrabianie nawyków higienicznych poprzez systematyczną pracę w grupie.

Nauczycielki poszczególnych grup

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

4.    

Systematyczne mycie zębów w grupach - zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku zużycia, zniszczenia.

Nauczycielki grup

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

5.    

Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa..

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych i dzienników

6.    

Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

 

nauczycielki

 

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

7.    

Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

·         prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,

·         prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,

·          organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu,

·         cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

nauczycielki

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

8.    

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:

·         kąciki sportowe,

·         wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów,

·         różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi,

nauczycielki

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

9.    

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.

nauczycielki

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników,
protokół dla rodziców

10.

Zorganizowanie spartakiady sportowej dla dzieci.

Nauczycielki poszczególnych grup,

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza pomocy dydaktycznych oraz przyborów:

Katarzyna Kujawa

Monika Pacholczyk

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

11.

Przygotowywanie i prowadzenie przez nauczycielki zajęć dla dzieci dotyczących wiedzy na temat zagrożeń dla ich zdrowia i sposobów ich unikania.

Nauczycielki

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

12.

Cykliczne spotkania i współpraca z  instytucjami gwarantującymi bezpieczeństwo: Policją, Strażą Pożarną. organizowanie spotkań, pogadanek, wycieczek

Nauczycielki

zgodnie
z planami miesięcznymi

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

13.

Zorganizowanie IX Gminnego Konkursu Plastycznego  „pt. „Bezpieczne wakacje”

Szewczyk

Pacholczyk

V/IV

kronika, dyplomy

14.

Udział w akcjach i programach:

  1. ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
  2. Akademia Zdrowego przedszkolaka.
  3. Akademia Aquafresh.
  4. Zbieranie plastikowych nakrętek i baterii.

nauczycielki

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

15.

Diagnozowanie umiejętności dzieci (dokumentowanie obserwacji i diagnozy).

nauczycielki

IX-XI, IV-V

analiza dokumentów

16.

Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach. Eksponowanie sukcesów.

nauczycielki

zgodnie
z planem organizatorów konkursów

kronika, dyplomy

17.

Cykliczne wizyty w bibliotece

  • poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania,
  • udział w zajęciach bibliotecznych

nauczycielki

co miesiąc

(opcjonalnie)

analiza planów miesięcznych
i  dzienników

II  Doskonalenie warsztatu nauczyciela

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin

1.     

Przeprowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej, ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

nauczycielki

cały rok

2.     

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.

Kujawa

cały rok

3.     

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, warsztatach.

wszyscy

cały rok

4.     

Uczestniczenie w imprezach i konkursach na terenie gminy i poza nią.

nauczycielki

okazjonalnie

5.     

Prowadzenie gazetki dla rodziców.

Wittek

Pacholczyk

Szewczyk

cały rok

6.     

Systematyczne gromadzenie literatury i środków dydaktycznych wpływających na rozwój emocjonalny dzieci.

wszyscy

cały rok

7. 

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

nauczycielki

okazjonalnie

III Współpraca z rodzicami

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.     

Zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców dotyczącego roku szkolnego. Zapoznanie z podstawą programową i dokumentacją placówki.

dyrektor

nauczycielki

IX

2.     

Zapoznanie rodziców z wypracowanymi zasadami i normami postępowania w grupie - uświadomienie konieczności przestrzegania ich.

nauczycielki

IX

3.     

Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu.

wszyscy

IX

4.     

Angażowanie rodziców w życie przedszkola - przygotowanie dekoracji, strojów.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

5.     

Systematyczne zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na gazetce w holu oraz na stronie internetowej przedszkola, prowadzenie kącików grupowych, zamieszczanie w nich najciekawszych prac plastyczno – konstrukcyjnych.

nauczycielki

cały rok

6.     

,,Cała Polska czyta dzieciom”- angażowanie rodziców i innych członków rodzin do czytania dzieciom oraz zachęcanie rodziców do systematycznego czytania dzieciom.

nauczycielki

zgodnie
z grafikiem

7.     

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci – konsultacje indywidualne.

wszyscy

cały rok

8.     

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców.

dyrektor

XI, I, IV

9. 

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:
- pomoc w organizowaniu imprez,
- czynny udział podczas wycieczek autokarowych.

wszyscy

zgodnie
z  planem

10. 

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.

wszyscy

zgodnie
z  planem

11. 

Organizacja wycieczek i wydarzeń przedszkolnych oraz środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi:  Sprzątanie Świata, Wigilia, itp.

wszyscy

zgodnie
z  planem

12. 

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria).

wszyscy

zgodnie
z  planem

13. 

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom.

Kujawa

XI, IV

14. 

Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola poprzez ankiety i rozmowy indywidualne.

wszyscy

zgodnie
z  planem

15. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego z rodzicami dzieci 6-letnich.

Wittek

VI

IV Współpraca ze środowiskiem

Lp.

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin

1.     

Udział w akcjach ekologicznych  „Sprzątanie świata” oraz „Dni Ziemi”.

wszyscy

IX, IV

2.     

Wycieczka na Komisariat Policji.

nauczycielki

IX

3.     

Organizacja oraz udział w akcjach charytatywnych

nauczycielki

cały rok

4.     

Spotkanie z pracownikami Urzędu Pocztowego – praca na poczcie.

wszyscy

X

5.     

Spotkanie z kolejarzami na dworcu PKP.

wszyscy

XI

6.     

Kontynuacja współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

wszyscy

cały rok

7.     

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z balem karnawałowym.

wszyscy

I

8.     

Wyjście do sklepów, banku i Urzędu Gminy - obserwacja pracy kobiet.

nauczycielki

III

9.     

Spotkanie z lekarzami w Ośrodku Zdrowia.

nauczycielki

IV

10. 

Wyjście do Remizy Strażackiej.

nauczycielki

V

11. 

Spotkanie z leśnikiem.

Szewczyk

Wittek

wg planów

12. 

Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca.

wszyscy

V-VI

13. 

Wyjazd do teatru, kina, OCK w Ostrowie Wlkp, Teatru Lalek.

dyrektor

zgodnie z repertuarem

14. 

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną:
·badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-·porady, konsultacje.

wszyscy

cały rok

V Współpraca ze szkołą

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.

Nawiązanie współpracy z nauczycielami klas I-III.

Kujawa

X

2.

Wyjście dzieci 5,6-letnich do Szkoły Podstawowej – zapoznanie z obiektem szkolnym.

Kujawa

Pacholczyk

X-XI

3.

Wyjście do biblioteki szkolnej i świetlicy, czytanie bajki przez panią bibliotekarkę, wzięcie udziału w zajęciach świetlicowych.

Nauczycielki grup

IV

4.

Rozmowy z przyszłą wychowawczynią klasy pierwszej, oglądanie sali lekcyjnej, uczestniczenie w lekcji klasy I.

Kujawa

wg planów

5.

Pozyskiwanie informacji od nauczycieli klas pierwszych
o postępach absolwentów przedszkola.

Kujawa

Pacholczyk

X, XI

 

 

 

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2017 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.